Peñasco


Family Dollar, Peñasco, New Mexico, State Road 76